Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KATALOGI BRANŻOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych przekazanych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adres e-mail, telefonu kontaktowego, będą przetwarzane przez PAIH S.A w celu:

1) wykonania zadań w ramach promocji polskiej gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 633 z późn. zm.) w szczególności w celu promocji polskich branż m.in. w celu utworzenia katalogu branżowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

2) przesyłania informacji o marketingu produktów i usług Administratora, tj. m.in. przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno – promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z  Ustawą z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) przesyłania newslettera w postaci e-miesięcznika na wskazany adres mailowy w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO związku z  Ustawą z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej oraz osoby które będą zapoznają się z katalogiem branżowym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych

W przypadku przetwarzania w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;

W przypadku gdy postawą przetwarzania jest uzasadniony interes – dane będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda do momentu jej wycofania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,  jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO.

Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie – zgodnie z art. 21 RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji w/w celów.