Przejdź do treści

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PAIH S.A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adres e-mail, telefonu kontaktowego, będą przetwarzane przez PAIH S.A w celu:

a) wykonania zadań w ramach promocji polskiej gospodarki zgodnie z Ustawą
o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2017 r. (DZ. U. 2017 poz. 1491) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO),

b) prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz prowadzenie komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) realizacji ustawowych obowiązków archiwizacyjnych nałożonych na PAIH – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku wyrażenia zgody, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

a) przesyłania informacji o marketingu produktów i usług Administratora, tj. m.in. przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno – promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z  Ustawą z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) przesyłania newslettera w postaci e-miesięcznika na wskazany adres mailowy w przypadku wyrażenia zgody –  podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO związku z  Ustawą z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia lub tak długo jak PAIH S.A będzie wykonywał swoje zadania
z zakresu promocji polskiej gospodarki.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda do momentu jej wycofania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;

W przypadku gdy postawą przetwarzania jest uzasadniony interes – dane będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu.

Do czasu  wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,  jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO.

Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie – zgodnie z art. 21 RODO.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie : wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji w/w celów.